Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
Programi për Qeverisje të Mirë – Iniciativa për Progres

Programi për Qeverisje të Mirë

Ky program ka për qëllim promovimin e qeverisjes së përgjegjshme duke nxitur përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, transparencë, llogaridhënie dhe sundim të ligjit.

Aktivitetet kryesore të këtij programi janë: monitorimi i vazhdueshëm i funksionalitetit të Kuvendit Komunal, Komisionive Komunale, Drejtorive Komunale dhe Zyreve të Kryetarit të Komunës; takime të vazhdueshme me qytetarë dhe avokim i kërkesave të qytetarëve kundrejt institucioneve lokale ekzekutive dhe legjislative; hartimi i hulumtimeve, analizave lidhur me transparencës, llogaridhënien dhe sundimin e ligjit në Komunë; performancat rrugore dhe fushatat sensibilizuese

Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit për qeverisje lokale

Avansimi i transparencës, llogaridhënies dhe sundimit të ligjit

Qeverisje lokale me standarde etike dhe të mirësjelljes

Fuqizimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin dhe zbatimin e
politikave publike lokale

Administratë komunale profesionale dhe efektive