Twitter

Aktivitetet

27.12.10 | Programi për Qeverisje të mirë Lokale

Prokurimi Publik në Komunën e Prishtinës: shkëputja nga qytetarët

Ky raport është përmbledhje e të gjeturave gjatë monitorimit të zyrës së Prokurimit Publik në komunën e Prishtinës dhe trajton problemet dhe sfidat duke u  bazuar  në  standardet  e  njohura  ndërkombëtare  të  prokurimit  publik  për transparencë, barazi, ndershmëri  dhe   konkurrencë të drejtë. Ky raport ka për qëllim nxitjen e promovimit dhe rritjes së transparencës dhe pa-anshmërisë gjatë procesit të dhënies së kontratave publike.
 
Përfaqësimi i sektorit të prokurimit në media dhe qasja e gazetarëve ndaj këtij sektori, gjithashtu përbëjnë  një  element  thelbësor  të  këtij  raporti.  Më  tutje, ky raport  rikujton  problemet e identifikuara nga auditorët e Zyrës së Auditorit Gjeneral dhe angazhimin e komunave për t’i zbatuar këto rekomandime.
INPO duke qenë në shërbim të avancimit dhe përmirësimit të politikave publike, punën e Zyrës së Prokurimit (ZP) e sheh tejet të rëndësishme për shkak të funksionit të saj në ekzekutimin e projekteve të financuara nga paratë e taksapaguesve. Në kuadër të këtij projekti dhe në shërbim të përpilimit të këtij raporti janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, që nga kontaktet me zyrtarët e prokurimit, asambleistë, dhe njohës të prokurimit
Përmes observimit dhe monitorimit të shtypit INPO vazhdimisht ka mbledhur të dhëna dhe është angazhuar për sigurimin e materialeve të nevojshme nga këto zyre, për të bërë një monitorim të procedurave. Është realizuar një  konferencë një-ditore me përfaqësues të mediave të shkruara dhe elektronike që raportojnë për komunën e Prishtinës, ku është folur për praktikat, ligjin dhe dobësitë e Zyrave të Prokurimit Publik e po ashtu edhe për praktikat më të mira të raportimit, nga ana e mediave për këtë sektor.
 
Për të arritur qëllimet e këtij projekti, INPO gjatë vitit 2010, ka zhvilluar këto aktivitete:
 
1.  Studimin dhe analizimin e      tenderëve që Komuna ka dhënë gjatë viteve 2009 dhe fillim-vitit 2010,
 
2.  Studimin e raporteve të auditorëve dhe të artikujve nga mediat,
 
3.  Tryeza të rrumbullakëta
 
4.  Fokus-grupe me akterë relevantë për të diskutuar sfidat dhe problemet kryesore të këtij sektori,
 
5.  Fushatë vetëdijesimi për të promovuar standarde e prokurimit cilësor dhe profesional,
 
6.  Pyetësor me qytetarë.Posto në mediat sociale —

Publikimet

Buletini V- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Buletini IV- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Buletini III- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Publikimet

Pranoni regullisht INPO Newsletter
në INBOX-in tuaj


Kalendari

Lidhje me rëndësi


17 July

2013

arrow

Mbledhja e Rregullt e Kuvendit Komunal Ferizaj

Lokacioni: Salla e Kuvendit Komunal

Ora: 10:0008 July

2013

arrow

Peticion- Ndryshimi i Projektligjit për Amnisti

Lokacioni: Sheshi i qytetit Ferizaj

Ora:

Ndryshimi i Projektligjit për Amnisti në bazë të kërkesave dhe interesit të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës04 July

2013

arrow

Debati “Financimi i Partive Politike”

Lokacioni: Zyrat e INPO-s

Ora: 10:00

Tryeza ka për qëllim të diskutoj financimin e partive politike. Fokus i diskutimit do jetë Raporti i Auditorit të Pavarur për Fushatën Zgjedhore për vitin 2012 për Zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Ferizaj.