Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
Rreth Nesh – Iniciativa për Progres

Rreth Nesh

Iniciativa për Progres (INPO) është organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e themeluar ne vitin 2005 me qëllim që të përparoj pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset shoqërore, përmes së cilës pjesëmarrje avokohet për çështje sociale, politike, ekonomike, forcimin e parimit të transparences dhe llogaridhënies së institucioneve publike, rritjen e kërkesave të qytetarëve si dhe luftimin e korrupsionit, duke synuar në promovimin e vlerave të një shoqërie të hapur dhe demokratike. Vizioni dhe misioni i organizatës përmbushet përmes aktiviteteve të ndryshme të punës të cilat organizohen nga dy (2) programet e specializuara të organizatës: 1. Qeverisja e Mirë dhe 2. Edukimi Demokratik.

INPO që nga themelimi ka shtyrë përpara për agjendat për më shumë transparencë në shpenzimet financiare publike, përfshirjen më të mirë dhe më të gjerë të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes publike dhe llogaridhënien e zyrtarëve publik të ndjeshëm ndaj korrupsionit dhe sjelljeve të tjera të këqija në instiucionet publike. Organizata është vlerësuar shumë për profesionalizmin e saj dhe qasjen e paanshme dhe ka arritur rezultate të shumta konkrete gjatë 12 viteve të operimit dhe përvojës.

Stafi

Albulena Nrecaj

Drejtore Ekzekutive
albulena.nrecaj@inpo-ks.org

Emine Behluli

Menaxhere e Financave dhe Administratës
emine@inpo-ks.org

Valentina Abazi

Menaxhere e Programit për Qeverisje të Mirë
valentina@inpo-ks.org

Arbenita Topalli

Menaxhere e Projektit
arbenita@inpo-ks.org

Miranda Gagica

Menaxhere e Projektit
miranda@inpo-ks.org

Admir Shala

Monitorues
admir@inpo-ks.org

Shpend Mustafa

Asistent Projekti
shpend@inpo-ks.org

Vizioni

INPO ka për mision që të promovoj demokratizimin e qeverisjes lokale përmes aktivizmit qytetar dhe përkushtohet në avansimin e vlerave të një shoqërie të hapur

Misioni

Institucione lokale që qeverisen me vlera demokratike ku qytetari është bashkëvendimmarrës

Vlerat Që Promovon Organizata

AKTIVIZMI

INPO do të nxis aktivizmin qytetar përmes aktivistëve të saj për të krijuar bashkëpunim sa më gjithpërfshirës qytetar për të implementuar misionin e organizatës

PROFESIONALIZMI

INPO do të mundohet gjithnjë të nxis profesionalizmin dhe aktivitetet e idetë e organizatës do të shtyhen nga profesionalizmi i brendshëm e i jashtëm që shfrytëzohen

INTEGRITETI ETIK DHE MORAL

Aktivistët e INPO-së do të jetë individë me integritet etik dhe moral për të përmbushur në mënyrë sa më të denjë misionin dhe vizionin e organizatës

PAANSHMËRIA

INPO do të nxitet të veproj nga hulumtime, analiza e gjykime objektive duke mënjuar ato subjektive e duke krijuar paanshmëri politike duke mbrojtur gjithnjë interesin e përgjithshëm

RESPEKTI

NPO do të përmbush e nxit respektin ndërqytetar e ndërinstitucional

SHUMËLLOJSHMËRIA

INPO do të jetë promotor i shumëllojshmërisë së komuniteteve të ndryshme dhe komunikimit mes tyre me qëllim eliminimin e diskriminimeve të bazave të ndryshme

Donatorët

Anëtarët