Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
INPO publikon Indeksin e kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Ferizaj – Iniciativa për Progres

INPO publikon Indeksin e kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Ferizaj

04/08/2017

Organizata Jo-Qeveritare INPO sot përmes një konference ka publikuar raportin e Indeksit të kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Ferizaj.

Indeksi është dizajnuar të bëjë vlerësimin e kënaqshmërisë me shërbimet komunale të cilat ofrohen  nga komuna bazuar në kompetenca vetanake. Indeksi ka bërë matjen e 15 lloje të ndryshme të shërbimeve komunale, si dhe matjen e kënaqshmërsië së qytetarëve me pushtetin lokal duke i pyetur qytetarët për nivelin e kënaqshmërisë së tyre me punën e Kryetarit, Kuvendit Komunal dhe Drejtorive Komunale. Të dhënat e daluara nga anketa, përfaqësojnë mendimet e qytetarëve të moshës 18 vjeç e më shumë, gra dhe burra, të cilët janë intervistuar përgjatë muajit maj 2017, në zonat urbane dhe rurale të Ferizajt.

Të dhënat tregojnë se cilësia e arsimit së bashku me infrastrukturën shkollore, shërbimet shëndetësore, planifikimi urban dhe rural, mungesa e parkingjeve publike, trotuareve, hapësirave gjelbëruese, mirëmbajtjes së rrugëve, aktiviteteve sportive dhe rionre, dominojnë në listën e pakënaqësive të qytetarëve. Pothuajse tre të katërtat e qytetarëve janë të pakënaqur me punën e Kuvendit Komunal dhe Drejtorive Komunale, ndërsa më shumë së gjysma e qytetarëve të komunës janë të pakënaqur me punën e Kryetarit.

Ndërsa, shëbimet të cilat janë vlerësuar të kënaqshme nga qytetarët përfshijnë shërbimet administrative; transportin publik; ndriqimin publik; numrin e parqeve dhe shesheve; ujin e pijeshëm; grumbullimin e mbeturinave; kanalizimi dhe aktivitetet kulturore të organizuara nga komuna.

Mesatarja aritmetike e kënaqshmërisë me të gjitha shërbimet komunale në Ferizaj është 43.72%,  ndërsa e pakënaqshmërisë 47.24%.

Rezulatet e këtij raporti u prezantuan në prani të eksponenteve të ndryshëm nga qeverisja komunale, përfaqësues të Ministrisë së Adminsitrimit të Pushtetit Lokal, shoqërisë civile dhe medieve, të cilët vlerësuan lartë punën e organizatës INPO.

Drejtori i Departamentit të Performancës dhe Transparencës Komunale në kundër MAPL-së, z.Avni Sahiti, vlerësoi se rezulatet e Indeksit të INPO-s janë reale dhe të përafërta me rezultatet e raportit të Performancës së Komunave për vitin 2016, të cilin e harton MAPL në baza vjetore, në kuadër të sistemit të menaxhimit të përformancës komunale. Ai i shpreh se ky raport do t’i ndihmoj komunës së Ferizajt por edhe MAPL-së, që të orientojë dhe planifikojë politikat investive karshi nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve në mënyrë që të rritet performanca e komunës dhe rrjedhimisht të ngritet cilësia e shërbimeve të ofruara.

Kryetari i Komunës së Ferizajt, z.Muharrem Svarqa, tha se INPO është një organizatë kredibile dhe ka dhënë kontribut të çmueshëm në ngritjen e cilësisë së qeverisjes komunale. “Unë gjitnjë jam treguar i gatshëm të bashkëpunoj dhe të pranoj gjetjet e punës së tyre pavarësisht kritikave që kanë në raport me punën e komunës”, theksoi ai. Ai u zotua, se ky dokument do të zë vend të rëndësishëm në takimet planifikuese të drejtorive dhe komunës në përgjithësi, pasi përbëjnë bazë të mirë për prioritizimin e politikave të reja dhe investimeve specifike në fusha prioritare. “Jam i interesuar, që si komunë, t’i analizojmë një për një të gjitha rezultatet dhe vlerësimet e Indeksit, me qëllim që t’i adresojmë në mënyrën sa më të mirë”- tha ai.

Ndërsa, z.Faruk Guri, Kryesues i Kuvendit Komunal të Ferizajt, tha se INPO ka bërë një punë të shkëlqyer por vlerësoj së përceptimi qytetarë nuk është real.”Investimet të cilat i kemi bërë dhe punën konkrete në terren, sidomos në infrastrukturë, nuk po vlerësohen nga ana e qytetarëve”, u shpreh ai. Jam i befasuar me këto rezultate- shtoi ai.

Drejtorja Ekzekutive e INPO-s, znj.Albulena Nrecaj, tha që INPO synon këtë Indeks ta realizoj në vazhdimësi, në mënyrë që të kemi të dhëna reale të kënaqshmërisë me performancën e komunës, rezultatet e së cilit do të ndikonin në prioritizimin e investimeve dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve komunale.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KSCF).

Niveli i përgjithshëm i kënaqshmërisë me shërbimet komunale në Ferizaj
Niveli i përgjithshëm i kënaqshmërisë me pushtetin lokal në Ferizaj